ผู้ดูแลระบบ : นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nussara@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rppbr3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.อรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aurabr3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.นฤมล จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orlbr3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.สุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supbr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akabr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natapornbr3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiratbr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimnatchayabr3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นายพิสิฐ มีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sayapisit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นางณริฌา สัตย์ฌุชนม์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narichabr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.รัตน์ดา มุณีรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratdabr3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 นางศุภลักษณ์ รัตนเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supalakbr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นายกิตติ์ธนา คนชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittanabr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางสุภานิตย์ อริยะศิริวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supanitbr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นางสิริกาญจน์ สิงห์เสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirikarnbr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.ศศิธร บัวสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasithornbr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นายกิตติพงศ์ บุญเติม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kbuyteim54@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite