ผู้ดูแลระบบ : นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธรรมดา นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tammadabr3@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ wichian@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.ระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rppbr3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายมาโนช กลิ่นพยอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ manotbr3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.อรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aurabr3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.นฤมล จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orlbr3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ladabr3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.สุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supbr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akabr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nussara@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natapornbr3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiratbr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preechabr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimnatchayabr3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นายพิสิฐ มีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sayapisit@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นางณริฌา สัตย์ฌุชนม์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narichabr3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 น.ส.รัตน์ดา ทานกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratdabr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 น.ส.นิตยา วรรณธนภานุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nittayabr3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite