ผู้ดูแลระบบ : นายวุฒินันทร์ พรนิคม
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ brm4@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornorwan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ckk-brm4@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.สุวรรณา เปี่ยมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suwannabr4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chayamonbrm4@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.บุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonromdombrm4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panatbrm4@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางศิริมนต์ ละมุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirimonbr4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niang2naka@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite