ผู้ดูแลระบบ : นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pathana@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ปิยะธิดา ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Piyatidaaor@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 น.ส.กัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.สุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srn1supawadee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางณัฐฐ์ธมล สอโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthamol.koy@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sv.jirasurin1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.ภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pattaratisa@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srn1jiraporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.ดวงสุดา กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srn1duangsuda@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางพนิดา ยิ่งกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panidayingkla99@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.ปิยะมาศ ยินดีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyamasy@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นางกรรณิการ์ รัตนวงกต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Kannika19@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.พรวิมล ปานทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Pornwimonkay1986@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นางกนกอร ยิ่งได้ชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Kanokon91@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นางจิรารัตน์ พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jirarat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นางศิริเพ็ญ จันพุทซา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ srn1siripen@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Mandengte@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นางพัดสร ขวัญใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ srn1padsorn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
19 นายปิยะราษฎร์ แก้วสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ piyarat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
20 นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krookrisitsirimak@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite