ผู้ดูแลระบบ : นางปทุมมาศ ขาวมะเริง
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amorn@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางปทุมมาศ ขาวมะเริง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pathummart@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายกุญช์พิสิฎฐ์ คงนุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunpisit@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายณัฏฐยชญ์ บุญสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchayot@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางบุษรินทร์ มีสัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ budsarin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางสุภัคร พุทธานุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supakk@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natchanon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางจิรัชยา กินไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ james25171@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายสุที ชิงชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sutee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite