ผู้ดูแลระบบ : นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thongkham@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suthichai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 น.ส.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ santanee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nalinee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.ประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapitsorn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wayuree@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ passinee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marisa1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kannika1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nunnapas@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amornrat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wirairat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ravikarn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ janawun@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.ฐิติยา อินตะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thitiya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นางดวงหทัย อุ่นใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ duanghathai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.ธิดารัตน์ เขียวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tidarat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นางช่อผกา พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chorpaga@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 น.ส.พิจิตรา โขงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pijittra.cbi2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
20 น.ส.ชนาภัทร แสงงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite