ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สมนึก แซ่อึ้ง
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somnuk3016@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ลำใย สายโงน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lamyai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 ว่าที่ ร.ต.ชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ online.nitedssk2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางไพยวรรณ มะโนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paiyayawan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nopsisaket@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.ธนิฏฐา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noksisaketssk@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiwang.sriroon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.อุษณีย์ ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Oussanee.sri@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Ummarapat.jan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.กฤติยา คำเพราะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittykittichaya@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 น.ส.จุฑามาศ มะลิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ juthamas@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toombizkit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.กัญชพร นาห่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanchaphon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.ญาณิศา สายสินธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yanisapuep@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.บุศรากรณ์ คำชะนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aoubudsarakorn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 นายฉัตรชัย ป้องวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatchai.pongwiset@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางณัฐปภัสร ไชยบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natcha7895@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 นายศิลา มีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
19 น.ส.จันทิพย์ ถิ่นถาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ darhla1424@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite