ผู้ดูแลระบบ : นายไผท คงศรีลา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ san@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somkiat.kraiya@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratree20@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ TaninThan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phakhawat13@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.นฐมนภรณ์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nathamonporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.วิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiwong_2514@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimthisa.18@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimnipa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saharach@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางสุวรรณา สะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saards78@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natharach7895@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นายไผท คงศรีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pathai.1120@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นางนวพร เชื้อจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nawaphorn11@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 นางชญาดา เจริญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chayada@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.สมัย สะใบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ samai.2528@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 นางบุษยภัค ธรรมสัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krunog7995@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 น.ส.อภิญญา จำนงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
19 นางสุภาพร บุญไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supaporn.2516@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
20 นายธนิน เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thanin.2534@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 นางภษมน สุธรรม ศึกษานิเทศก์- pasmol.2526@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
22 ว่าที่ ร.ต. หญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ศึกษานิเทศก์- weeranuch@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite