ผู้ดูแลระบบ : น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panyatre@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 น.ส.วราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waraporndara@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaweewanwarong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางวัชรากร บุดดาห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wacharakorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gintana@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutipapha@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wilailuck@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tcamnuan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chalinee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumet@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirawath@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 นายเวียงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiangchai@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyapon.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunyarak@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 นางศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirithai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 นายเจษฎาพร ชนีวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chetsadaporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 น.ส.นพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noppawan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 นายเสงี่ยม พวงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sangiam2461@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 น.ส.อัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ anchalee_chai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
20 น.ส.นุจริญ สมชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nujarin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
21 นายจินต์กวี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jinkawee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite