ผู้ดูแลระบบ : น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumet@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panyatre@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.วราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waraporndara@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaweewanwarong@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นางวัชรากร บุดดาห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wacharakorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gintana@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wilailuck@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tcamnuan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chalinee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nunnapas@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายเวียงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiangchai@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chinnathip@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyapon.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunyarak@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.อัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anchalee_chai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นางศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirithai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 นายเจษฎาพร ชนีวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chetsadaporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
18 น.ส.นพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noppawan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 นายเสงี่ยม พวงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sangiam2461@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
20 นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yo2514@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
21 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kitikoon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
22 น.ส.นุจริญ สมชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nujarin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite