ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธวัชชัย นวลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thawatchai@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอิศรา ศรีสุโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mr.isarah@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dr.kkob@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.จิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn_ji@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paiman_suriyon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางศิริพร โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ subsiri_tp@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายพีรกฤต เครือลุนธีระยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ cherkungsci@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onggsite@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายจักรเพชร สุริยะกมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suriyapetch@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirisub_pt@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.มนฤดี เคนคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mkek_2009@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางประภาศิริ ทองธรรมชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toommachat.2520@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.ประภัสสร ผลสินธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapatsorn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 ว่าที่ ร.ต. หญิงกันต์ลภัส พลเทพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanlaphat282@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.ขวัญฤดี ผลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khunrudee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 น.ส.กษมล ดอนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kasamol.don@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 น.ส.ปิยวรรณ แก่นจำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyawan.k@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 น.ส.ทัศนีย์ สีส่วน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tussanee.s2533@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 น.ส.กานต์ชนก ทางนที ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kanchanok.tnt@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
20 นายไพเราะ มีภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pairoh67@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
21 นายทวี ม่วงมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ taweemuang@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite