ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paiman_suriyon@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอิศรา ศรีสุโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mr.isarah@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.จิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn_ji@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายธวัชชัย นวลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thawatchai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางศิริพร โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ subsiri_tp@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onggsite@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายจักรเพชร สุริยะกมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suriyapetch@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirisub_pt@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.มนฤดี เคนคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mkek_2009@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นายเกษม เทศสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tedsingha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางประภาศิริ ทองธรรมชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toommachat.2520@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.ประภัสสร ผลสินธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapatsorn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นายพีรกฤต เครือลุนธีระยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ cherkungsci@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite