ผู้ดูแลระบบ : นางจิณห์วรา วันทา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teerasak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางประภัสสร หวังดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.ชรินทร วงศาเคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ charintorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.รุ่งทิพย์ ทำนุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khunoi1973@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.ปิยะพร ชาภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pantipa882@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นางปนิดา ภาวะพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.อวยพร นารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
14 น.ส.ธนาวดี พระเมเด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นางจิณห์วรา วันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chinwara@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นางหนึ่งฤทัย เหง้าสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ neungruthai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
17 น.ส.ดวงฤทัย จันจุฬา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ duangruethai7@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 น.ส.สุชาวดี ศรีโกศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ suchavadee.s@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
19 น.ส.ปาริชาติ บุตรแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ parichart6115@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
20 น.ส.อรุณรัตน์ เหมะนัค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aroonrat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
21 น.ส.ธนิภา หวังดี ศึกษานิเทศก์- krumoopomna@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite