ผู้ดูแลระบบ : นายภูวนาถ จันทนาภรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายอนันต์ มีชัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ anan.mi@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.กัญจนพร ก้านเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanchanaporn.kar@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นายภูริช รอดวินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phurich.rod@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางจันทราพร มูลลิสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jantraporn.mo@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางปฏิญญา จันเจือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patinya.ch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นายศุภเกียรติ สร่างโศก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suphakiat.sra@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.กฤษฎาภรณ์ ทิพใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kridsadaporn.ti@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sudthinan.bo@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pramote.du@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.พชรภัทร เมฆมนต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pacharaphut.me@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriluck@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.ศิริวรรณ์ คุณาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriwan.ku@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นางอรพัทธ ศิริแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oraphat.sir@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นายวิทยา สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wittaya.saw@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นายอุทิศ สายรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ utit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ puwanard.cha@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
17 น.ส.วิภาวี ดวงมุลตรี ศึกษานิเทศก์- ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite