ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สุจิราภรณ์ เงาศรี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somjitt.r@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lratchadapornmiya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.จริยา กรุณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kjdeaw.21@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.สุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noomsuchira@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.บุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ send2m@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinaphasreesuk@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.penprapa@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายชัยวิชิต ศรีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srichok@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ piyarat2530@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite