ผู้ดูแลระบบ : น.ส.เขมิกา สาทัน
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apichatph@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางรพีพรรณ ตุงชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rapeepun@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noky15@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.สาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jakraboot_p@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warakornn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uraiwan.cpm@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ w.chalongkhown.med@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.ลดามาลย์ วงศ์พรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yika2021@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.หทัยนุช บุญเพลิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noomnimhathainut@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.เกษณี สังดนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ketsanee88703@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chalillada@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.นันทิยา ไพรวิจารย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuntiya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.เขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khemsatan4@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 นายเอกสิทธิ์ ประครองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ doi_kham@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krukird.yos@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายเอกชัย บัวรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ buarod2514@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางเยาวรัตน์ มะลิทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yaowarat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 นายจตุพล แสนสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jatupon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
19 นางนพรัตน์ แตงเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krunop2693@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
20 นายศรายุทธ ปานมะเริง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Sarayuth@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite