ผู้ดูแลระบบ : นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornor1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
2 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornorchai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watis@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jularak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thien@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jinakar@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายเชษฐา พลธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ popoltham@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นายบุญทรัพย์ หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonsavp@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 น.ส.รัชนีกร เพ็ชรเวียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ momotaroe@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kitima@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นางณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natdaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.ศิริขวัญ มีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirikhwan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นายชัชวาล ต่อชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ CHACHAVAN-CPM2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.จารุกิตติ์ หาญทะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Charukitnut@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นางสุกัญญา บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruya2518@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นางอรวรรณ กลิ่นสุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ORAWAN-CPM2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.กุลธีรา แพงคำสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ KUNTHIRA-CPM2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นางภรณ์วัศยา กาบคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pronwatsaya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
19 นางแพรวทิพย์ แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
20 น.ส.วิชญาดา พานทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sornorkrit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
22 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ganganit@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite