ผู้ดูแลระบบ : นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพิศประภา โสดาภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pit_sodapak@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirirut@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siripong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.อัปสร พึ่งภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ appason@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ butarporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.ศุภรา ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suphara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายทรงศักดิ์ พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ songsak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางรัชดา อุทโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rasada@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ubolwan2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางเพลินพิศ สิงห์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bing2577@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.ศิริลักษณ์ โสมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 210022@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นายโยธิน สิงห์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ferlun_ug@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นางสมรักษ์ ปักสังคะเนย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somrak3279@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.กนกธร จันทรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokton_med34@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นางชณิตา สุชิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanita25022520@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.ธิติกุล หวานอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ the_sister_111@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 นายยุทธชัย เกษมราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Yuttachaikasem241@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
19 น.ส.จิราภรณ์ แจ่มใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jirabhornjamsai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
20 น.ส.ปรีมวาริชกรณ์ ดาโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ darote01@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite