ผู้ดูแลระบบ : นายสุรชัย โพธิ์คำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noy@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.อภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jorakul@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายสุรชัย โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phokhamu@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nongluknui@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางหวานใจ เวียงยิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ svwanjai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.สรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soraphanchira@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.รัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rachadaporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.เพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pumpum2224@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.พิชญาภัค พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitcha24@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางวนิดา อวนอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanida_au@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายสมศักดิ์ วันโย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somsak_k@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.สิริวิมล สัมพันธพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriwimon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.ศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pom_siriporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 ว่าที่ ร.ต.อภิชัย เทือกหัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aphichai_th@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite