ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ปิยะพร ประภูชะกา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.เกดสินี พลบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gadsinee.nbp1@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pratyaporn.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.ปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyaporn.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somtawin.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sookhanan@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.ปานรพี ทัพธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pannida.nbp1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pannarut.nbp1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายชัยสิทธิ์ คำภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiyasit.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นายนฤบดินทร์ นันทะกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narubodin.nbp1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ประไพรพร สาวะรก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praphaiporn.nbp1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.ลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ laphisarin.nbp1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางอะโนมา ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anoma.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นายเกียรติศักดิ์ จันทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ keatisuk.nbp1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นางสกาวเดือน นันทะชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Sakaoduan.nbp1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางพัณณ์ชิตา สุริยะพูลศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ punchita.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นางวีร์ดา ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weeda.nbp1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jirawat_to@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 น.ส.ลลิตา ชัยหงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ lalita.nbp1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite