ผู้ดูแลระบบ : นายเจียมพล บุญประคม
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายอดิศร โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ adikho@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parichart@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายเจียมพล บุญประคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiampol@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายพัฐจักร วันทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patthajack@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.โสภา พันธ์พรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sopaphan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.กฤตยา ตระกูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krittaya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.พีรญา วาดวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ peerayanb@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 น.ส.เตือนใจ แสนนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ s.tuenjai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางณิชาภัทร เหตุเกษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ s.nichapat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางกมลวลี บุญแสนแผน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamonwalee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายวสันต์ วงค์ไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wasan_wongchaiya@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.ศิริชนก จุลนาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ only_vic@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.ศรีสุดา วงษ์จำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nok.srisuda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นายจิระเดช เหตุเกษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kungjiradet@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นางระวิยา ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rawiya_siripan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายวรวรรษ บุญแสนแผน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tomtam2947@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 นายฉัตรชัย นามมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatchai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 น.ส.กัญธนัช ศรีจันทะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kanthanach259@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 นางคณิตตา ทองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ khanitta.nidp@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite