ผู้ดูแลระบบ : นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.พงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongladdakk1@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวัฒนิกา วิชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wattanika_mkm3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supra2047@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.สุกัญญา มาชำนิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukanyakk1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kiratiwitkk1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaweewankk1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางชนกกาญจน์ ตุไตลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanokkarnkk1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warawutkk1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.กรรณิการ์ ป้านนี้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kannikakk1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirada19kk1@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 น.ส.สุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumetkk1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pensirikk1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ utumpornpatkk1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 นางสุขุมาล เค้าแคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukhumalkk1@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
15 น.ส.พรชนก เหล่าเทพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornchanokekk1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apsawatsingkk1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นายวุฒิชาติ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wuthichatsrisang63kk1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 น.ส.ธนภัช จันทนามศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kochapornkk1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 น.ส.จุรีรัตน์ ประทุมแบน ศึกษานิเทศก์- jureeratkk1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite