ผู้ดูแลระบบ : นายเทอดชัย บัวผาย
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preedawan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
2 น.ส.ปิยธิดา นามวิจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyatida8@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ therdchai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 ว่าที่ พ.ต.เทพนา เครือคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thepphana@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirapa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.คุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunaporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางศรียุพา เมธาอภินันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sriyupa@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นายมหรรณพ สมอเนื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mahunnop@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kusol@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ issanaporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jurarat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tepparat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.สมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somtawil@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางวิรงรอง อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wirongkkn5@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
15 น.ส.ทัศณา ศรีภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tassana@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.สลิลโรจน์ ยินดีมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ salinrod@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นางลลนา เนาว์วงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lalana.na@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
18 นางณัฐชยา วังหนองลาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nutchayakk2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
19 น.ส.ปนัดดา จันตะคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panaddakk2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
20 นายทรงวุฒิ เดชมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ drsongwut99@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite