ผู้ดูแลระบบ : นายปริญญา เฉิดจำเริญ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายชนินทร์ คำเหนือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanin3@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายพิภพ เอกวุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piphob3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายกีรติ ชาดาเม็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ shadamek06@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.ยุพาพร หรเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yhorasirt3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายปริญญา เฉิดจำเริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parinya3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.รุ่งนภา แสนอำนวยผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungnapha3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.สุมิตรา ทะนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ puumitta3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 น.ส.เสาวนีย์ เวชพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saowanee.w@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายอดุลย์ วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ adul3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ benchawattana3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.โศศิษฐา ไชยเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasithorn3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.ปิยนาถ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyanath.k3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.วรารัตน์ ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wararat3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นางปภัชญา มิ่งขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ papatchaya3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 นางมณีวรรณ จันทะโข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ manee19@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 น.ส.มัณธีญา มุสิกาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mantheeya3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 นายทยุต เทวบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tayut3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นางธัญกนก ศรีบุญโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thankanook3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite