ผู้ดูแลระบบ : น.ส.นันทนา สุวรรณปา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ santijum@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.วิชดารัชต์ วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratchowng2529@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ปิยาภรณ์ นามไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yingnooylunlah64@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ voohnat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.อนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krupoo@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.กรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jitfungkanya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.ศิริวรรณ เสนาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oopmoch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางลัมพร ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lumporn115@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 น.ส.ปาณิตา ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panitapani2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.บุษบา มิ่งไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bussabaming123@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.ธรรญธร สมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruthaipk60@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.นันทนา สุวรรณปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nantanasuwanpa@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นายนพคุณ แงวกุดเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nopphakun123@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.ภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phatarika@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นายเสรี โพธิ์นิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sereeponin@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 น.ส.เจนจิรา วิยาสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jenjirawiyasing@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ ศึกษานิเทศก์- petcharat123@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite