ผู้ดูแลระบบ : นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ santijum@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายนพคุณ แงวกุดเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nopphakun123@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.ภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phatarika@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ปิยาภรณ์ นามไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yingnooylunlah64@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ petcharat123@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.อนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krupoo@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.กรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jitfungkanya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.ศิริวรรณ เสนาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oopmoch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.บุษบา มิ่งไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bussabaming123@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.ธรรญธร สมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kruthaipk60@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.เจนจิรา วิยาสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jenjirawiyasing@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นายวรรธนัย แสนโยธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wattanai.san@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite