ผู้ดูแลระบบ : นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanidakkzone5@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaikkn5@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.กฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krittamukkkn5@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rujapakkn5@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jaruratkkn5@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.กาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanjanapatkkn5@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sikarinkkn5@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phongphankkn5@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.ธัญชมณ บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttykkn5@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sompongkkn5@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางวัฒนาพร อาคมคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wattakkzone5@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางพรทิพย์ ลือหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tikkkn5@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.ภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pinyarkkn5@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นายคีระคิน คำหนองไผ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ keerakin9kkn5@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางณิชาภา จันทะกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nichapakkn5@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.สุภาพร อึ้งชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sopakkn5@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 นายณัฐสิทธิ์ แฝงทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthasitkkn5@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pipatpongkkn5@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
19 นางเกษมะณี ลาปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ningkkn5@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite