ผู้ดูแลระบบ : นางเสาวภา สมศรี
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ueampornpit@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ asunee_lek@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saowapa831@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ romchalee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wimolrat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.สมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ samaporn.02@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanjanapongpisanou@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthaphong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jaruwan7322@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttiya157@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางจิรนาถ อินแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiranart9901@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นางณัฏฐิญา เคนทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttiyaach@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.เศรษฐินี ประทุมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chitima20@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 ว่าที่ ร.ต. หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanyakorn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttima0314@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 น.ส.ดวงใจ บุญมีประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ duangjai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นายพิมล ป้องเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phimol11146@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 น.ส.อณาวิล สุไชยชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anawin@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 น.ส.ชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chanidaudn2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
20 น.ส.รัตน์วดี อินทะกนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ratwadee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite