ผู้ดูแลระบบ : นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ radda@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeda74preeda74@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.ศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasithon_nakdilok@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.วิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ vimol.ud2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.วริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ well.waris@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suneeutumthong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ in.suriyon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางสุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pokkrong1977@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tiknoi@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.ชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chanidaudn2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jitrat1974@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite