ผู้ดูแลระบบ : นางสาววรรษพร แสงโยจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wannuwat@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายบุญกอง บุดดีคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boongong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mongkon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางอรอนงค์ ซิมป์สัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onanongsimp@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.วรรษพร แสงโยจารย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watsaphon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.มะลิวัน สมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ maliwan80@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ลักขณากร ทรงถิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lukkanagorn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.ศิริกัญญา ดรครชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirikanya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางพิไลลักษณ์ แก้วก่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ philailuk@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.พัชรียาพร ห้วยทราย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patchareeyapon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางระพีพรรณ โคตมะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rapeepan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.วาสนา ธนูนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wassanadee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายทวีชัย ลำมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ taweechai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.ศิริญญา นรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.ศิรินิภา ทองดอนบม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sirinipha@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite