ผู้ดูแลระบบ : นางจุฑาพร โคตรสีเมือง
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายมหิทธา พรหมลิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nitlei207@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางกาญจนา สมีแจ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khanchana.s@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นายพานิชย์ ทันตาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panich.t@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tasanee.r@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.ศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srisunun.p@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 นางนพลักษณ์ นานวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noppalak.na@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางนันทนา สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nitlei208@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางจริยา สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jariya.s@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.วนิดา สิมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanida.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ fon.d@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายยอดชาย จันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yodchai.nbp1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.นันทนา พงทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nantana.ph@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางโสภาพร บำรุงสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sopaporn.b@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นางจุฑาพร โคตรสีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ juthaporn.k@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.หงส์มณี ประสานทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hongmanee.p@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.สาวิตรี สีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ savitri.l@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 นายทยากร จันทะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tayakon.ch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite