ผู้ดูแลระบบ : น.ส.นภาพร สิทธิจันทร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phet13.pp@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางศิริพร อุ่นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ armart14@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.สุพัตรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supatras.23@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.สุมาลี กันธุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumaleekunthu27@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 น.ส.รวิพร ภูเพ็กซี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ poophek@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ชริกา ไชยเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ charika2522@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางลำไพร ประสมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ lampri2010@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางเบญจวรรณ กมลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thaiger533@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.นภาพร สิทธิจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kikuzonenoil@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นายจักพงษ์ วงศ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite