ผู้ดูแลระบบ : นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rumpeoi@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jakkapat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanyanat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anuchit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.นิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niyakorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onuma@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 ว่าที่ ร.ต.เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ seree_nk@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rampakin@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phatthararwadee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sontaya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางสุธารัตน์ อุท้ยแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutharut@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายวสันต์ ชัยโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wasan_chaisom@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.อภิญญา นิรานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ apinya.ni55@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite