ผู้ดูแลระบบ : ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ศิริพร ภูมิพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriporn_poom@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharakrit_mkm1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางสุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.คำพอง พิมพ์สา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khamphong_mkm1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.เยาวภา แก้วนารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yaowapa_mkm1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางขนิษฐา ชนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khanittha_mkm1@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ songsin_mkm1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.อรชุลี สุวรณผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางประมวล ชนะบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นางหอมสิน อุปแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suphatchara_mkm1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.ทัศนีย์ เศษรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
15 นายพลพิศิษฐ์ ตาละซอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.พัฒณ์นรี พงศ์ประยูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางดริญญา ชัยปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ darinyar_mkm1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 น.ส.มยุรี ดงแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ mayuree_mkm1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 นายทองคำ นาสมตรึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite