ผู้ดูแลระบบ : นายรัชชานนท์ เมธดลเดชา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสุธีรา ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutheera_p@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายคมกริช ปริปุณณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ komgid@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายธนัฐ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายณวัฒน์ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nawat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายศักดิ์ดา ปาสานำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakdamk2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sathathop@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.กาญจนา หนูผาสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanchana.n@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางกิตติภูมิ สาชะรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittiphum@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 น.ส.ช่อรัตนา ปัททุมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chorrattana@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางเกศณี กฐินเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ketsanee05@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 นางสาธุตา เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sluamsai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นางดรินมาธ มูลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นายรัชชานนท์ เมธดลเดชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ratchanon1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 น.ส.ปวีณา รัทนีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ paweerathta@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.อุลัยภรณ์ ประสีระเก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ addy8459@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นางเพ็ญพิชญ์ชา บุญสิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phenpit@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 น.ส.ปวรรญา ฤทธิสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Pawanya99@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite