ผู้ดูแลระบบ : นายจเด็จ ทัศวงษา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittipong_mkm3@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tippaya_mkm3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiya_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saksit_mkm3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panom_mkm3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumalee_mkm3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางวิไลพร บุตรภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wilaibood_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpisa_mkm3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chadet_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นายยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yoottapong_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.อุษณีย์ ดวงพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ usanee_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.ศิรินรา บุดดานอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinara_mkm3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mattachit_mkm3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นายพศวีร์ นามมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite