ผู้ดูแลระบบ : นายจเด็จ ทัศวงษา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittipong_mkm3@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tippaya_mkm3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiya_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saksit_mkm3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panom_mkm3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumalee_mkm3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางวัฒนิกา วิชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wattanika_mkm3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางวิไลพร บุตรภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpisa_mkm3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chadet_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ artit_mkm3@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yoottapong_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.อุษณีย์ ดวงพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ usanee_mkm3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.ศิรินรา บุดดานอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinara_mkm3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 น.ส.กชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kotchakorn_mkm3@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mattachit_mkm3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite