ผู้ดูแลระบบ : นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanyaphon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.สัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sp.ars@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prasopchai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.จันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanyaphon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ walaiporn.onp@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.คณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 น.ส.หนึ่งฤทัย มะลาไวย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuengruetai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นายปราโมทย์ กบรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.นิตยา ฮะยงยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
17 น.ส.พุทธชาติ ศิริราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Puttachart@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 นางนภัสนันทร์ นรากุลนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ napasnamo@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
19 น.ส.จิราภรณ์ ทรายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jiraporn.van2530@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
20 นายนุกูล ศรีโอษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nugoon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite