ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สุกัญญา ศรีนนท์
ข้อมูล ณ วันที่ : 02-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุนทร หลักคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suntornluk@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.สุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukanyasrinon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.สุนันทา ยอดรัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางวราภรณ์ มูลมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นายอำนาจ ศรีเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.เพียงฤทัย ชุมวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.ศิริวรรณี สีบาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายเอกชัย กมลเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.พัทธ์ธีรา วารุรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.สุประวีณ์ หาวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
16 น.ส.กฤตภรณ์ ปีเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นางฐปนีย์ ไทยโสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
18 น.ส.พิสมัย มูลกิตติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
20 น.ส.ฉลุลักษณ์ หัตถสอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Chalulak@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
21 นายตันติกร ขุนาพรม ศึกษานิเทศก์- tantikorn_mkm1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite