ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สุกัญญา ศรีนนท์
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somchatree@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.สุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukanyasrinon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanyain@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanyarat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wachira.chun2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.สุนันทา ยอดรัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sunantayodruk@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นางวราภรณ์ มูลมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wararporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sawittree@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายอำนาจ ศรีเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amnatsritieang@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.เพียงฤทัย ชุมวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pieangruethai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.ศิริวรรณี สีบาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriwannee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายเอกชัย กมลเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aekachai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.กฤตภรณ์ ปีเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krittaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางฐปนีย์ ไทยโสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thapanee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
15 น.ส.พิสมัย มูลกิตติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitsamai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chompoonoot@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 นายวทัญญู ทรงงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watanyoo@esdc.go.th -
18 นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ theerayutt@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 น.ส.ฉลุลักษณ์ หัตถสอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Chalulak@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
20 น.ส.รุจิรา มรกตอัมพรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rujiramor@esdc.go.th -
21 นายตันติกร ขุนาพรม ศึกษานิเทศก์- tantikorn_mkm1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite