ผู้ดูแลระบบ : นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittypaew@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ศิวพร นิลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siwapornnil@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phumbordin.hatt@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางส่งศรี นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ leksongsri@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supukdon5429@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นางสุธัญญา พันธุ์รักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pasuthanya29@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.อังคณา ภารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Angkor@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.เพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ penprapa@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.รัตติยา ภูมิสายดร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tickrattiya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางมธุรดา ศรีเครือดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mathurada_mod@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite