ผู้ดูแลระบบ : -
ข้อมูล ณ วันที่ : 18-05-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ poramet@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.สุกัลญา ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukulya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prakrong@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.วิชดารัชต์ วงศ์สะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratchowng2529@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 น.ส.นิลุบล บุญไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nilubon3152@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ drsombat2506@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ voohnat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางทองมุข ปารมีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thongmuk@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sathit.ss456@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.นุชนารถ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nootchanart@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางศรีสุดา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srisuda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางปุญญณัฏฐ์ ชูเมกเกอร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite