ผู้ดูแลระบบ : น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายเจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jetsada@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somchit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratchane@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางเปรมฤดี เรืองชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ premruedee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ seksan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sabaiprae@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yaowaluk@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krueawan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suchunya.ksn3@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ witchuda@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tawan.ksn3@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางอัชราวรรณ ขาวลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ atcharawan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.นันธิญา เกรียงสมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nunthiya@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite