ผู้ดูแลระบบ : นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wachapong@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kingmanee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.โชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chotika1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paiboon1976@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.จารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ larpisal@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.ศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirijinda8991@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kannaphat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kann15@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nirun2564@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ songsang123@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.วราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waralakboom@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niphon293@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parinya2522@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ muttana@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 ว่าที่ ร.ต. หญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chantida@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ moo365445@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite