ผู้ดูแลระบบ : นายพิศนุพงษ์ วัชรเสถียร
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitchanan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2 น.ส.ปรีญา สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumrit@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ charin@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutipapa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krukeng@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chobkit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายพรชัย ปาระพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornchaiparaphim@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นายพิศณุพงษ์ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitsanupong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 น.ส.อาภากร ศรีดามาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ arpa.srida@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายนิวัฒน์ สินไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niwatsinchai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.จินตระวี บุตระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jindis05@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.รัชนี กิจสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratchanee.kit@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.คชาภรณ์ ก่ำจำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kacha.kcp@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางกชวรรณ สารีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kodchawan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 น.ส.นัดทพร สีสถาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toysri@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 นางญาณิศา ดวงสีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yanisa.doung@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
18 นายชลิต ยิ่งยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chalit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
19 น.ส.ฤทัย กองทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rainbow@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
20 นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pinyapat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
21 นางวรวรรณ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ worawon@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
22 น.ส.สุพัตรา ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supatrapre@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
23 นายวรุตย์ โคตรคำหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ warut@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite