ผู้ดูแลระบบ : นายธัชพล คุณแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watchara@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sorada@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yuwadee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nitiporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parinya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.วิริยา บาลตำบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiriya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dosobec@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.พลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ploynapus@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thaweethup@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางจณิสตา สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sombun2515@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางสุภาวดี ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ straiyotee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางสุพัตรา พลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supattra_pon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายอาธร คนเสงี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuyskn9@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.เนตรนพิศ คตจำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nednapis@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weerasak7864@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายธัชพล คุณแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thatchaphon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.ระภีพันธ์ แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
18 นายอัฏฐวิวัฒน์ คำธะณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ atthawi@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
19 นายธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tanikpon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
20 น.ส.วิชุดา เมาบุดดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ waan.maobudda@esdc.go.th -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite