ผู้ดูแลระบบ : นายวิทวินทร์ ประทังคติ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ iamwitthawin@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anusit_kam@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นายสมประสงค์ แก้วระดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruuab1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanpensa@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nut3412@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krusaisuda.utw@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางจีรณินท์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ j.p.chaiya@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางยุพิน ศรีหาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sup2nkp1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wat.porn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suwipa.ak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tizongdo@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายอนิวรรตน์ เดชทะศร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aniwatt.det@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นางจิราพร นาโพธิ์ตอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn.naphotong@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ araya.parawong@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
15 น.ส.วัชรา จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jaewjung007@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 น.ส.รุ่งทิพย์ บุตเวส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungthip171520@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.พิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pinyarat.singha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ maytp30@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 น.ส.ประภัสสร สีหะมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prapatsorn9365@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite