ผู้ดูแลระบบ : นางรัชนี สมรฤทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.อิสระ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ isara@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
2 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uraiwanken@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.อรปภา กวดวงศ์ษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onpaparkuad@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 ส.อ.ไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ skrukhunkai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nipawan119@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.กาญจนา โฮกอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ skinnyjjj@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongekch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.พัชริดา ติยะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plakrapongpoompui@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungrudee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rsamornrit@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.อังสนา สุพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ angsana@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางจรัญญา ไชยศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jarunya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.สัญทิตย์ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ santitc73@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางจุฑามาศ ยอดสะอึ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 นางนวลจันทร์ ตระกูลวาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nualjanNkp2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นางณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arunya3770@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite