ผู้ดูแลระบบ : นางรัชนี สมรฤทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.อิสระ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ isara@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
2 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uraiwanken@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.อรปภา กวดวงศ์ษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onpaparkuad@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 ส.อ.ไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ skrukhunkai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nipawan119@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.กาญจนา โฮกอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ skinnyjjj@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongekch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungrudee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rsamornrit@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.อังสนา สุพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ angsana@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางจรัญญา ไชยศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jarunya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.สัญทิตย์ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ santitc73@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.พัชริดา ติยะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ plakrapongpoompui@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นางณัฎฐ์ชญา วีระชานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arunya3770@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นางเพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pen.pak.00712@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นายอดิศร มิ่งวงศ์ธรรม ศึกษานิเทศก์- adisorn.mingwongtham@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite