ผู้ดูแลระบบ : นายคมกริช ไชยทองศรี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khomgrich@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.นิศรา แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nisara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางทองพูล งามขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thongpool@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางเณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nerisara.p@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kingkaew@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางสายฝน เอนกนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saifon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางสุตานันท์ ปางชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutanan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางพิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 น.ส.อรพร คนสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ araporn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.พิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pilaiwan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นายชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jeerasak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitakchat.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นายธนวัฒน์ ปากหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tanawat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.ปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ panyapor@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นายอดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์- adisorn.k@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite