ผู้ดูแลระบบ : นางนิภา แก้วประทีป
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jindapa445g@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2 นางธัชกร พรเวียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ taschakorn.t@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noksunitra@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uthaipanya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ k_nipa@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ W_wirin@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นายสราวุธ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ C_sarawut@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.จรัสโฉม ชมภูมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ c_jaratchom@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttasit@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.มณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuy-d@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chitchanok.chid@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pirawan_lee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.นาตยา อุประ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nataya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 ว่าที่ ร.ต. หญิงอธิชญาณ์ ไข่สังข์ ปานะโปย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ athichaya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeyada.t@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ parit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.แพรวนภา สารกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ praewa-a@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 น.ส.รสริน พันธุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rodsarin6822@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 น.ส.ชลดา สุมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chonlada.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite