ผู้ดูแลระบบ : นายสุภาพ บริบูรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ parichat_noina@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางจันทกานต์ สิทธิราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Chanthakan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kantawit-cmi2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supra2047@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.อุษณีย์ พันธุมเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ usanee-cmi2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.พรศิริ โยศรีคูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornsiri-cmi2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ samerkae-cmi2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suphap-cmi2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kornkarn.n@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางเจนจิรา ปวงจักร์ทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jenjira@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางรุจิรา เยาวโสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rujira.ya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.ภัฎฐ์ธีรา รัตนทวีชัยพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phattheera@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางเกษณี บุญชุ่มใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ katesanee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ autch-cmi2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.ส้มโอ อ่องประกฤติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ somo-cmi2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นายณัฐกร ชัยมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natthakron-cmi2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.ภาวิณี คำแผ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ zener01@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
18 น.ส.จตุพร ปัญโญใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jatuporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 นางสุภาภรณ์ สิงห์หัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supapawn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite