ผู้ดูแลระบบ : นายเจษฎา ก้องสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.พัชริดา ลำนักเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jeabpatcha@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sipanat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.สักการะ ทนันชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakkara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางรัชนี อุดทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noiruchanee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.หทัยวรรณ สิงห์ใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hataiwan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางอลิสตรา อ่อนอัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ alistra@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางศิรภัสสร ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ utisa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.นวภรณ์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nawaphorn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางสุจินตา คำเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujinta@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jessada@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางพรกมล เกษามูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ p.kamon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายวรกันต์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ gwarrg@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.กิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ king@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.อรณัชชา เตชะวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aornnatcha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.นิภาพรรณ์ สิงห์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ niphaphan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite