ผู้ดูแลระบบ : นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noi6478@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายพงศ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongrati1.cmi4@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apphumarint.cmi4@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.มยุรี ซาวจำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ superkoy.888@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.พรรณณภัทร ตาลป่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ punnapat.cmi4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanakarn.cmi4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dump.cmi4@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางจตุพร ชินะใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tikkakwanlove@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ cool.oicmu@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.บุณยรัตน์ สุวิชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ meebunyarat.cmi4@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaimong741.cmi4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ waragun.cmi4@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นายวสุพงษ์ อิวาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wasupong530210412@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 นายสุทธิพงศ์ อริยะกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ doi_sutti.cmi4@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นายกอปรคุณ อุดมธนวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายศุภกร พึ่งโต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supakorn.pto@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.รสพร พรวนหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rossapon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 น.ส.พิมพิไล ใจแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pimpilaijaikaew@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite