ผู้ดูแลระบบ : นายปิยะ อินต๊ะคำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.วชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wachiraporn11@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kannikar@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายปิยะ อินต๊ะคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Piyacmi5@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นายอุดรพัฒน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ udornpat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางพิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pichayapas@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teethawat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นายวีรพงษ์ คำผง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weerapong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.จารุณี ศรีกันยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jarunee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ธนากาญจน์ ดีโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanakarn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายพงษ์ศักดิ์ คนขยัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongsak55@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นายกิติเกษม เนตรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittikasem@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.ทิวา อินทรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thiwa@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite