ผู้ดูแลระบบ : ว่าที่ ร.ต.สิรพงศ์ อชิระธนาพัฒน์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teuanchai@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phannee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mom_chaidara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunkrujaidee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wattananaka@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.นันทยา วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nantaya@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.นภสร รตนบงกช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napaswun@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางชุติมา กันทวีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ C.kuntaveechai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางจิราภรณ์ ทองสิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ J.Jiraporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 ว่าที่ ร.ต.สิรพงศ์ อชิระธนาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ s.sirapongnoom@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite