ผู้ดูแลระบบ : นางสกาวเดือน ขัดเรือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pnongkran@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางรพีพร เลาหกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.ดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakawduan9984@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.สายฝน ประชุมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saifon123@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.อารีรัตน์ ชมพู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ areerat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางพราวพิมล ศรีไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praophimon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.พรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prinnatima@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.มธุรส เสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ maturos8486@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.เต็มสุข กฤตตภัคโภคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tanita.mard@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นางเมทนี โนโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Methani5016@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 น.ส.ชลิตดา ศิริธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chalitda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นายณัจธิติมาภัค ธนโชติพูนมีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natthitimapak@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite